INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost MAIL GALACTIC s.r.o., Na Veselí 1206/14, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 07952481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 386327 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Zustalo s.r.o. – Mail Step a.s., Do Čertous 2760/10,193 00 Praha 9, adresa elektronické pošty info@mark-ryden.cz.1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu hostovaným u společnosti WEDOS Internet, a. s, Masarykova 1230 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika IČ: 28115708, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

6. ZACHYCENÝ OPUŠTĚNÝ KOŠÍK

6.1. Definování
– Když uživatel přidá produkt do košíku a nedokončí nákup v uvedeném čase, bude jeho košík považován za opuštěný
– Uživatel, který opustil košík, bude odeslán e -mail. Uživatel může nákup dokončit kliknutím na odkaz k nákupu uvedený v e -mailu
– Uživatel se může odhlásit z odchozích e -mailů z košíku pomocí odkazu pro odhlášení uvedeného v e -mailech.

Pro účely nedokončené objednávky a zachycení obsahu košíku jsou zpracovávány následující data

– E-mail ID
Pro přihlášené uživatele bude zaznamenáno jejich registrované e-mailové ID. U hostů bude ID e-mailu zaznamenáno z pole ID e-mailu na stránce pokladny. Získané ID e-mailu bude použito k odesílání e-mailů opuštěného košíku.

– Uživatelské jméno a příjmení
Pro přihlášené uživatele bude jejich křestní jméno a příjmení získáno z jejich profilu. U hostů bude jejich křestní jméno a příjmení získáno z polí křestní jméno a příjmení na stránce pokladny. Získané jméno může být použito v e-mailech opuštěného košíku.

– Telefonní číslo
U hostů bude jejich telefonní číslo zaznamenáno z pole s telefonním číslem na stránce pokladny.

– Cookies
Sledování objednávky, které byly získány zpět, pomocí odkazu na nákup v e -mailech opuštěného košíku. Zachycení nedokončené objednávky hostů.

– IP adresa
Zaznamenání IP adresy hostů, abychom odlišili jednoho hostujícího uživatele od jiného uživatele.